กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฏหมายอื่นๆ