การเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ขอขอบคุณเทศบาลตำบลวัฒนานคร นำโดยท่านนายกแสงประทีป เทียนทอง ในการสนับสนุนรถน้ำ
รถกระเช้าตัดกิ่งไม้ ทีมงานเก็บกิ่งไม้และกวาดล้างถนน ในการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566