กิจกรรม “วันระฆังดังกังวาน” โครงการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ร่วมเป็นประธานเปิด “วันระฆังดังกังวาน” โครงการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย 5 แห่ง คณะครู นักเรียน ในโรงเรียนคุณภาพ อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ร่วมงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดเรียนเป็นวันสำคัญ ที่จะได้มอบโอกาส ให้กับนักเรียน ในการก้าวเข้าสู่โรงเรียนคุณภาพ จึงมีการส่งมอบนักเรียน จากโรงเรียนเครือข่าย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 46 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 46 คน โดยมาจากโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหมู จำนวน 15 คน โรงเรียนบ้านหนองหอย จำนวน 16 คน โรงเรียนบ้านหนองหล่ม จำนวน 22 คน โรงเรียนบ้านเนินผาสุก จำนวน 20 คน และโรงเรียนสารคุณสโมสร จำนวน 19 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย จำนวน 48 คน นักเรียนหญิง จำนวน 44 คน รวม 92 คน ให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของโรงเรียนคุณภาพ อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โดยมีนายทนงศักดิ์ ชาญสมิง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน