ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อหารือแนวทางการเปิดเรียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรรณิการ์