โครงการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านพักครู

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ขอขอบคุณท่าน ผอ อัมพล หันทยุง ผอ.สพป. สระแก้วเขต 2 รองปรีดี โสโป รองภาณุวัฒน์ คุณเวียน ผอ จิราพร วงษ์อุดม ชมรมจิตอาสาลูกจ้าง ในโครงการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านพักครู ที่ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา