ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา  เดิมเรียกว่า  “โรงเรียนศรีวัฒนาวิทยา”  จัดตั้งเมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2465  โดยนายอำเภอวัฒนานคร  อยู่บริเวณสนามเทนนิสและหอประชุมอำเภอวัฒนานคร(หลังเก่า)  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  นายมวล  บรรเทากิจ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          ต่อมา  พ.ศ.  2497  นายดิลก  จิตต์ประเสริฐ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ  ป2.  พิเศษ  ใต้ถุนสูงใช้งบประมาณ  8,000  บาทมีพ่อค้าประชาชนอำเภอวัฒนานครบริจาคเงินต่อเติมอาคารชั้นล่าง  จนเสร็จสมบูรณ์  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

          พ.ศ.  2503  ได้รับงบประมาณเทพื้นคอนกรีตชั้นล่าง  เป็นเงิน  30,000  บาท

          พ.ศ.  2521  กองสลากกินแบ่งรัฐบาลให้งบประมาณก่อสร้างอาคาร  แบบ  ป.1  ข.  ขนาด  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  139,000  บาท (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว ก่อสร้างอาคารห้องสมุดทดแทน)

          พ.ศ.  2513  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ให้งบประมาณซ่อมแซมโรงอาหารเป็นเงิน 

16,540  บาท

          พ.ศ.  2517  ได้รับงบประมาณก่อสร้างดังนี้

               1.  สร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  12,000  บาท

               2.  เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน  แบบ  ป.2  พิเศษ  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  50,000  บาท

               3.  สร้างส้วม  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  5  ที่นั่ง  เป็นเงิน  12,000  บาท

          พ.ศ.  2518  ได้รับบงประมาณก่อสร้าง  บ้านพักครู  จำนวน  2  หลัง  เป็นเงิน  66,000  บาท

          พ.ศ.  2519  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  อาคารเรียนแบบ  008   ขนาด  4  ห้องเรียน  และก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  2  หลัง  เป็นเงิน  70,000  บาท

          ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้โรงเรียนประถมศึกษาปลายวัฒนานครรวมกับโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2520  โดยมี   นายไพฑูรย์  อ้อนคำภา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และมอบอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ดังนี้

               1.  อาคารเรียนแบบ  008  พิเศษ  ขนาด  10  ห้องเรียน  จำนวน  1 หลัง

               2.  อาคารเรียนแบบ  ป.1 ข.  ขนาด  10  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

               3.  อาคารอเนกประสงค์  (โรงฝึกงาน)  จำนวน  1  หลัง

               4.  อาคารอเนกประสงค์  จำนวน  1  หลัง

               5.  บ้านพักครู  จำนวน  5  หลัง

          พ.ศ.  2523  ได้มีระเบียบการโอนโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง  เป็นเงิน  42,000  บาท 

          พ.ศ.  2526  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  ป2  พิเศษ  จำนวน  4  ห้องเรียน 

เป็นเงิน  54,000  บาท

          พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดปรับปรุงสนามกีฬา  เป็นเงิน  50,000  บาท  และได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 

จำนวน  1  สนาม  เป็นเงิน  50,000  บาท

          พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักภารโรง  จำนวน  1 หลัง  เป็นเงิน  80,000  บาท  และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.  205/26  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  842,000  บาท

          พ.ศ.  2532  ได้รับงบพัฒนาจังหวัด  ก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกเป็นเงิน  50,000  บาท

          พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ซ่อมแซม

โรงอาหาร  เป็นเงิน  180,000  บาท  และ  UNBRO  ร่วมกับ  กองกำลังบูรพา  ก่อสร้างอาคารสหกรณ์  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  180,000  บาท

          พ.ศ.  2540  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาได้รับเลือกเป็น  โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลประจำอำเภอ  และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีวัฒนาวิทยา  เป็นโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 

เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2541

          พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ   สร้างส้วม 
แบบ  สปช.  601/26  จำนวน  1  หลังเป็นเงิน  111,000  บาท

          พ.ศ.  2543  ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,774,000  บาท

          -ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
แบบกรมพลศึกษา  จำนวน  1  สนาม  เป็นเงิน  99,000  บาท

          พ.ศ.  2544  ได้งบประมาณ  จาก  สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ    ต่อเติมอาคารแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน

                – ทางโรงเรียนได้จัดสร้างอาคารห้องพักครูแบบ  ป.1  ก  จำนวน  1  หลัง  ขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว   24  เมตร  เป็นเงิน  450,000  บาท

               -ได้รับงบประมาณจาก  สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ    สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  2/28  จำนวน  1  หลัง  15  ห้องเรียน  เป็นเงิน  4,661,150  บาท

          พ.ศ.2548 -2549  ได้รับงบบริจาค  และเงินเก็บสะสมสร้างอาคารห้องสมุด  จำนวนหนึ่งหลัง 
3  ห้อง  จัดเป็นห้องสมุด  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  และห้องพยาบาล 

          พ.ศ. 2549 -2550  ได้รับงบบริจาค  จัดสร้างเรือนเกษตรธรรมชาติ จำนวน 1 หลัง  และ
อาคารจริยศึกษาเป็นเอกเทศ  จำนวน 1 หลัง

          พ.ศ. 2550 -2551 ได้รับงบบริจาค  จัดสร้างโรงอาหาร  ขนาดพื้นที่ใช้สอย  448  ตารางเมตร  

เป็นเงิน  1,200,000 บาท

          พ.ศ. 2553  ได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนดีประจำตำบล

พ.ศ.2554 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร พร้องหลังคาเมทัลชีท

สีธงชาติ เป็นเงิน 480,000 บาท

พ.ศ. 2555  ได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

          พ.ศ. 2556 ผ่านประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล

พ.ศ.2557 ปรับปรุงก่อสร้างหอประชุมราชาวดี โดยการตกแต่งภายใน  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

โดยได้รับงบประมาณ จาก บริษัท ซันดิว ประเทศไทย จำกัด, จากเงินอุดหนุน, จากเงินบริจาค จำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 1,700,000 บาท

พ.ศ.2557 ปรับปรุงอาคารสหกรณ์ และจัดตั้งธนาคารโรงเรียน โดยได้รับงบประมาณจากสหกรณ์   จำนวน  400,000 บาท

พ.ศ.2557 ก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้รับเงินบริจาคจากประชาชน และกิจกรรมทอดผ้าป่า  เพื่อการศึกษา “92 ปี ศรีวัฒนา”  จำนวน 1,400,000 บาท

พ.ศ.2557 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน สระว่ายน้ำ  ได้รับเงินจาก กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา              “92 ปี ศรีวัฒนา”  จำนวน 500,000 บาท

พ.ศ.2557 ก่อสร้างส้วม 1 หลัง  จำนวน 10 ที่นั่ง  จำนวน 400,000 บาท  โดยได้รับบริจาค

จาก คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์  จำนวน 300,000 บาท  จากกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “92 ปี ศรีวัฒนา”

จำนวน  100,000 บาท

พ.ศ.2557 ก่อสร้าง ขยายประตูรั้วโรงเรียนทางด้านทิศตะวันออก งบประมาณ 100,000 บาท

พ.ศ.2558 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง จำนวน 4 หลัง จำนวน 200,000 บาท  โดยได้รับบริจาค

จาก 1.นายภัครธรณ์-นางสุภาพร  เทียนไชย  2.นายแสงประทีป  เทียนทอง  3.นางสาวกัลยา  ทองทศ

4.นายยงยุทธ-นางวิไล  สุขประเสริฐ

          พ.ศ.2558 ก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ.4 โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 349,000 บาท

          พ.ศ.2558 ก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ 100ล/27 โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน

6,210,000 บาท

          พ.ศ.2558 จัดทำป้ายหอประชุมหิรัญญิการ์ โดยได้รับบริจาค จากนายศักดิ์สิทธิ์  จรรโลงบุตร

จำนวน 60,000 บาท

          พ.ศ.2558 เปลี่ยนกระเบื้องอาคารเรียนและอาคารประกอบทุกหลัง ได้รับการสนับสนุนจาก

บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีแมนต์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,400,000 บาท

          พ.ศ.2558 ก่อสร้างห้องพักครูโดยเชื่อมอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง ขนาด 35 ตารางเมตร

โดยงบบริจาค  จำนวน  200,000  บาท

          พ.ศ.2558 ปรับปรุงโรงอาหาร  โดยได้จัดทำอ่างล้างจานและเคาน์เตอร์ประกอบอาหาร จากงบเหลือจ่ายอาหารกลางวัน  จำนวน  300,000 บาท

          พ.ศ.2558 จัดทำถนนเส้นหน้าหอประชุมหิรัญญิการ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร โดยงบบริจาค

จำนวน  200,000 บาท

          พ.ศ.2558 ปรับปรุงห้องธุรการ โดยงบบริจาค จำนวน  200,000 บาท

          พ.ศ.2558 ขุดสระเลี้ยงปลาพื้นที่ 1 โร่ และปรับถมพื้นที่บริเวณโรงเรียน จำนวน 3 ไร่ โดยงบบริจาค

จำนวน  100,000 บาท

          พ.ศ. 2559 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุงสองชั้น 4 ห้องเรียน)  ใต้ถุนโล่ง

ส้วมนักเรียนหญิงแบบ 6 ที่/49 งบประมาณ 4,098,900 บาท

          พ.ศ. 2559 สร้างอาคารปฐมวัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิร่วมกตัญญู

คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จำนวน 5,300,000 บาท

          พ.ศ. 2559 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 105/29 และบ้านพักครู  วงเงิน 200,000 บาท

พ.ศ. 2559 ปรับปรุงบ้านพักครู หลังที่ 3,6 งบประมาณ 57,000 บาท

พ.ศ. 2559 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา งบประมาณ 499,000 บาท

พ.ศ. 2559 ก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ.4 โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 376,000 บาท

พ.ศ. 2559 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน  (ชั้นล่างโล่ง) โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 2,949,000 บาท

พ.ศ. 2560 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 200,000 บาท

พ.ศ. 2560 ต่อเติมห้องสมุด MEP งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 200,000 บาท

พ.ศ. 2560 ปรับปรุงห้องเรียนศิลปะ –นาฏศิลป์ งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 300,000 บาท

พ.ศ. 2560 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล/57 3 ชั้น 15 ห้องเรียน  (ชั้นล่างโล่ง) โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 12,998,000 บาท

พ.ศ. 2562  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มูลนิธิร่วมกตัญญู 33 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 48 เมตร  โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร่วมกตัญญูจำนวน 2,000,000  บาท เงินรายได้และเงินบริจาคอีก

300,000 บาท รวม 2,300,000  บาท

ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 คน  ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน  คือ

นายทนงศักดิ์  ชาญสมิง