วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
          โรงเรียนมีมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม รักษ์ท้องถิ่นและเอกลักษณ์

ความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน
          นตฺถิ  ปญฺญาสมา อาภา    “แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

คำขวัญโรงเรียน
          “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน-ชมพู

อักษรย่อของโรงเรียน

อ.ศ.ว.

เอกลักษณ์

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

อัตลักษณ์

คุณธรรมดี ดนตรีเด่น

คุณธรรมดี ตัวชี้วัดประกอบด้วย

ดนตรีเด่น ตัวชี้วัดประกอบด้วย

นักเรียนทุกคนต้องเล่นดนตรีเป็นอย่างน้อย 1 ชิ้น

ความหมาย

เป็นสัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัวอักษร “ อ” ซึ่งมีความหมายว่าดอกบัวสีชมพู

เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากร

ที่มีค่า สัญลักษณ์ “ อ” หมายถึงโรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยดูแลอุ้มชูนักเรียน ที่มีคุณค่านั้นให้ก้าวหน้าต่อไป

2.  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์  27160 โทรศัพท์ 037-261318 โทรสาร 037-261722 

E –mail: anubansri@windowslive.com

Website : https://www.sriwattana.ac.th

          พื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร  มีพื้นที่ 53 ไร่  3 งาน 81 ตารางวา ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร เขตบริการนักเรียน จำนวน 4 หมู่บ้าน 

3.  ข้อมูลด้านการบริหารโรงเรียน

          ภารกิจของโรงเรียน

          โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา มีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ

  1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 กำหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา  ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 เป็นการเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนตามวัย
  2. การจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551