หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

แนวปฎิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

มาตราฐานตำแหน่งและมาตราฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะกรณเปลี่ยนตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา