แผนผังการบริหารงาน

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

                    โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ด้าน ได้แก่ ด้านงานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารงานทั่วไปโดยยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม